Versie 1.1 1 juli 2014

We Cross Gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Achter de Tolbrug 151, KvK000029768829, Postbus 1701 5200BT ‘s-Hertogenbosch. Hierna aangeduid als “We Cross”

Algemene voorwaarden geldig per 1 juli 2014 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ‘s-Hertogenbosch.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van We Cross, alsmede op alle overeenkomsten tussen We Cross en de Opdrachtgever (als hierna omschreven), op grond waarvan We Cross aan de Opdrachtgever één of meer Producten levert en/of één of meer bepaalde Werkzaamheden en/of Diensten verricht.

1.2 Een "Product" is elk goed of dienst die de Opdrachtgever bij We Cross afneemt. Hieronder worden onder andere maar niet uitsluitend verstaan, ontwerpen, (web)applicaties, cloud computing diensten, domeinnaamregistraties, werkzaamheden verricht voor de Opdrachtgever, service overeenkomsten, programmatuur, apparatuur, analyses en rapporten.

1.3 De "Opdrachtgever" is de natuurlijke of rechtspersoon die met We Cross een Overeenkomst is aangegaan.

1.4 “We Cross Interface” is het We Cross account waar de Opdrachtgever online op kan inloggen.

1.5 "Elektronisch" of "Elektronische" betekent in het geval van een communicatie van We Cross naar de Opdrachtgever: per e-mail naar een bekend e-mailadres van de Opdrachtgever. In het geval van een communicatie van de Opdrachtgever naar We Cross: per e-mail naar het relevante We Cross e-mailadres of via de We Cross Interface van de relevante klant.

1.6 De "Overeenkomst" met betrekking tot een zeker Product wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden en de relevante Productbeschrijving.

1.7 “Persoonlijke Gegevens” zijn de Opdrachtgevers naam, contactgegevens, financiële informatie en betalingsgegevens, elektronische berichten, telefoongesprekken, product- en dienstenkeuzes, bestellingen en andere zaken die zijn identiteit vrijgeven alsmede al de gegevens die de Opdrachtgever binnen het Product opslaat.

1.8 De "Productbeschrijving" is alle naar de Opdrachtgever gecommuniceerde Elektronische of Schriftelijke informatie die het Product en alle afspraken daaromtrent beschrijft. Als Schriftelijke of Elektronische communicatie over een bepaald Product afwijkt van informatie op de website of andere publiekelijk beschikbare informatiebronnen dan prevaleert de Schriftelijke of Elektronische informatie.

1.9 "Schriftelijk" of "Schriftelijke" betekent communicatie via brief, fax of via e-mail met als bijlage een ingescande brief naar een geldig e-mailadres.

1.10. “Opdrachtbevestiging” Beschrijft kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor het te realiseren maatwerk van de door We Cross geleverde Producten of Diensten. De opdrachtbevestiging’s documenten worden bij het overeenkomen van levering door de klant ondertekend.

1.11 De “Service Level Agreement” of “SLA” beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor het te realiseren dienstenniveau van de door We Cross aangeboden diensten. Het Service Level Agreement document zal bij afsluiten van een SLA door de klant ondertekend worden.

1.11 Onder “Vertrouwelijke Informatie” wordt verstaan alle informatie die door één van beide partijen aan de ander wordt bekendgemaakt, zowel voor als na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst en die de ontvangende partij redelijkerwijs als vertrouwelijk zou moeten beschouwen. Hieronder vallen al de persoonlijke en technische gegevens van de Opdrachtgever en zijn data en alle niet-publieke technische en commerciële informatie die u van We Cross heeft verkregen.

1.12 De "Acceptable Use Policy" bestaat uit de regels beschreven in artikel 18 ("Acceptable Use Policy").

1.13 Onder “(Op)levertijd” wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de Opdrachtgever ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht.

1.14 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen
daarvan.

2. Overeenkomst
2.1 De Overeenkomst treedt in werking als De Oprdachtgever en We Cross de opdracht voor het leveren van een Product of dienst bevestigt. De Opdrachtgever gaat op dat moment akkoord met deze Algemene Voorwaarden, de SLA, deProductbeschrijving en de Opdrachtbevestiging zoals die met betrekking tot het relevante Product is gecommuniceerd.

2.2 Als afspraken in de Productbeschrijving of Oprdachtbevestiging afwijken van deze Algemene Voorwaarden of de SLA dan prevaleert de Productbeschrijving of Opdrachtbevestiging. Als afspraken in deze Algemene Voorwaarden afwijken van de SLA dan prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn pas geaccepteerd als We Cross hiervoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2.4 Prijs- en productinformatie wordt gegeven onder voorbehoud van foutieve informatie. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen moeten worden beschouwd als een uitnodiging van de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van We Cross niet langer geldig dan dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.

2.5 Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, database modellen, flowcharts, interactieontwerpen, berekeningen en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.

2.6 Aanbiedingen, alsmede door We Cross (of in de opdracht van We Cross) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema's, modellen, computerprogramma's en berekeningen zijn eigendom van We Cross en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van We Cross niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

2.7 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van We Cross gedaan, binden We Cross slechts indien deze door We Cross schriftelijk zijn bevestigd.

2.8 De Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en de bevoegdheid te hebben deze bestelling te plaatsen. Indien de Opdrachtgever uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Opdrachtgever te allen tijde in persoon verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Opdrachtgever ten tijde van opdrachtgeving aan de We Cross niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.

2.9 Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.10 Veranderingen in de Productbeschrijving die voor de Opdrachtgever zonder meer positief zijn of zonder meer neutraal zijn zullen zonder dat de Opdrachtgever bezwaar kan maken effectief worden.

2.11 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever - uitsluitend te beoordeling van We Cross voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.12 We Cross is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

2.13 We Cross is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

2.14 We Cross behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3 (Op)levertijd en (op)levering
3.1 De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van We Cross zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.

3.3 We Cross is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

3,4 Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht We Cross niet tot enige vergoeding, en geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.

3.5 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van Producten vanaf het We Cross bedrijf of magazijn.

3.6 Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kan We Cross afzonderlijk factureren. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.

3.7 Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede) afhankelijk is van de door de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen, daaronder begrepen scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers e.d. en de Opdrachtgever te dien zake haar verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden overeengekomen tijdstippen en tijden zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd.

4. Verantwoordelijkheid van We Cross
4.1 We Cross zal het Product in de vorm en in de tijd leveren zoals beschreven is in de Overeenkomst.

4.2 We Cross dient de relevante wetgeving en de bepalingen in de Overeenkomst met haar Opdrachtgevers na te komen.

4.3 We Cross zal zich inspannen door haar of door Opdrachtgever geconstateerde storingen in haar infrastructuur naar beste vermogen te verhelpen. Er zullen tijdens storingen indien mogelijk statusupdates gegeven worden.

4.4 We Cross mag derde dienstverleners inschakelen om diensten vooralle of een deel van de werkzaamheden gerelateerd aan het Product uit te voeren.

4.5 Als dit wettelijk en technisch mogelijk is en als de Opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan zal We Cross, indien gewenst, de data van de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever in een algemeen geaccepteerde vorm.

4.6 Als de Opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan en dit wettelijk mogelijk is zal We Cross niet moedwillig de toegang tot het Product blokkeren of op een andere manier het verhuizen van de data van de Opdrachtgever in de weg staan.

4.7 Indien wettelijk en privacy technisch mogelijk en als de Opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan zal We Cross een eventueel onderzoek van de Opdrachtgever naar een incident ondersteunen door logs en andere gegevens ter beschikking te stellen.

5. Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

5.1 De verplichting van We Cross om aan te vangen met de levering van Producten is afhankelijk van de Opdrachtgevers’ tegemoetkoming aan We Cross met betrekking tot een eventueel vereiste initiële betaling en/of haar criteria voor kredietacceptatie.

5.2 De Opdrachtgever zal We Cross steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

5.3 We Coss kan om bewijs van identiteit vragen bij een communicatie van een Opdrachtgever of potentiële klant. De Opdrachtgever zal hier alle gevraagde medewerking aan verlenen.

5.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het Product. We Cross wijst nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de activiteiten die met het Product ondernomen worden.

5.5 De Opdrachtgever garandeert We Cross dat de Opdrachtgever toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar product en door We Cross te laten vastleggen op geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers.

5.6. De Opdrachtgever vrijwaart We Cross voor alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van We Cross in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de Opdrachtgever.

5.7 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures behalve als dit in de Productbeschrijving nadrukkelijk anders is afgesproken. We Cross is niet verantwoordelijk naar de Opdrachtgever of een derde toe voor ongeoorloofde toegang tot de gegevens van de Opdrachtgever of ongeoorloofde gebruikmaking van de Producten.

5.8 De Opdrachtgever zal eventuele beveiligingslekken die zij constateert in de We Cross infrastructuur en programmatuur aan We Cross rapporteren.

5.9 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om wijzigingen in benaming, adres of factuurgegevens of andere accountgegevens zo snel als praktisch mogelijk aan We Cross door te geven. 5.10 We Cross neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor diensten die het niet contractueel verplicht is te leveren maar die zonder extra kosten worden uitgevoerd.

5.11 We Cross kan producten en diensten van derde partijen aanbevelen. We Cross wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze producten en diensten af.

5.12 We Cross ́s advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel.

5.13 We Cross biedt support uitsluitend aan de in de het account van de Opdrachtgever vermelde administratieve of technische contactpersonen aan. We Cross biedt geen support rechtstreeks aan de Opdrachtgevers eindgebruikers, dochterondernemingen, affiliates of andere derden, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Onderhoud en technische aanpassingen

6.1 We Cross past haar technische voorzieningen voortdurend aan om de overeengekomen dienstverlening of veiligheid op peil te houden of te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde technische parameters van het Product veranderen. Als deze veranderingen geen significante negatieve invloed hebben op de performance en veiligheid van het Product dan zal dit geen overtreding van de Overeenkomst betekenen.

6.2 Als gevolg van aanpassingen of het op peil houden van haar technische infrastructuur is het soms nodig onderhoud te plegen waarbij het Product tijdelijk niet naar behoren kan functioneren. Dit onderhoud vormt geen downtime of onbereikbaarheid in het geval hierover afspraken zijn gemaakt in de Productomschrijving. Dit laatste geldt niet als het product al downtime of onbereikbaarheid ondervond op het moment dat het onderhoud werd aangekondigd. We Cross zal zich inspannen de overlast te minimaliseren en het onderhoud afdoende aan te kondigen. Het aankondigen van onderhoud kan door middel van Schriftelijke, Elektronisch en publieke communicatiemiddelen.

7. Prijzen en Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling voorafgaand aan de werkzaamheden per bank te zijn voldaan, zonder enige korting of verrekening.

7.2 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door We Cross gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, behalve als uitdrukkelijk anders is aangegeven.

7.4 Indien We Cross wettelijk verplicht is belasting te heffen voor de levering van de Producten, dient u We Cross het verschuldigde belastingbedrag te betalen of We Cross van voldoende bewijs te voorzien dat u van de belasting bent vrijgesteld.

7.5 In geval van een geschil over een deel van een factuur dient u het onbetwiste deel van de vergoedingen onmiddellijk te betalen en Schriftelijk of Elektronisch toelichting te geven over de reden van het geschil. Beide partijen zijn bereid samen te werken om eventuele geschillen onmiddellijk op te lossen.

7.6 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald Overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen.

7.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

7.8 Indien Opdrachtgever na herhaaldelijke herinnering door We Cross nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.9 We Cross mag zonder opgaaf van reden vooraf een voorschot vragen voor Producten die aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd.

7.10 In het geval van facturen met een creditsaldo kan We Cross bepalen of deze uitbetaald worden of ten bate komen van een creditsaldo van de Opdrachtgever, dat gebruikt kan worden om bestaande en toekomstige facturen te voldoen.

7.11 Als een Product gedurende een periode wordt gewijzigd dan kan dit in een gewijzigde factuur resulteren. Als een product naar gebruik wordt afgerekend dan is het waarschijnlijk dat de Opdrachtgever variabele facturen zal ontvangen.

7.12 Indien de Opdrachtgever zowel debiteur als ook crediteur is van We Cross, is We Cross gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

8. Aansprakelijkheid

8.1 We Cross aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit dit artikel blijkt. We Cross wijst elke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst vermelde garantie in de grootste mogelijke door de wet toegestane mate af, inclusief impliciete garanties met betrekking tot toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een specifiek doel.

8.2 In geval van een onrechtmatige daad van We Cross, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor We Cross rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is We Cross slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(a) de redelijke kosten die Opdrachtgever maakt om het Product aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
(b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.4 Aansprakelijkheid van We Cross voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade door dataverlies, verlies van rechten of domeinnamen, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.5 Alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van We Cross in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de Opdrachtgever.

8.6 De aansprakelijkheid van We Cross wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever We Cross onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en We Cross ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat We Cross in staat is adequaat te reageren.

8.9 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op We Cross enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van We Cross wordt uitgekeerd.

9. Reactie op Rechtsvorderingen

9.1 Als We Cross met een rechtsvordering wordt geconfronteerd die betrekking heeft op een Opdrachtgever of een Product van een Opdrachtgever dan zal zij daarover met de desbetreffende Opdrachtgever in contact treden indien dit wettelijk is toegestaan.

9.2 Als het niet wettelijk toegestaan is met de Opdrachtgever in contact te treden, zal We Cross ervan uitgaan dat de Opdrachtgever de vordering niet wil laten honoreren en naar redelijkheid juridische middelen gebruiken om te voorkomen dat de vordering gehonoreerd wordt.

9.3 Als het toegestaan is met de Opdrachtgever in contact te treden maar de Opdrachtgever reageert niet binnen een redelijke termijn aan de verzoeken van We Cross, mag We Cross de situatie geheel naar eigen goeddunken afhandelen. Hierbij hoeft We Cross niet aan te nemen dat de Opdrachtgever de vordering niet wil honoreren. We Cross wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid voor haar acties of inacties als gevolg van het uitoefenen van haar rechten volgens dit artikel af.

9.4 Als er contact met de Opdrachtgever is aangaande een rechtsvordering, zal We Cross alle redelijke juridische instructies van de Opdrachtgever uitvoeren.

9.5 Indien We Cross, of één van haar werknemers, agenten of leveranciers (de 'Gevrijwaarden') te maken krijgen met een rechtsvordering door een derde gerelateerd aan de activiteiten van de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever de kosten voor verdediging van de vordering (inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand) en schadevergoedingen, boetes of andere bedragen die als gevolg van de vordering aan de Gevrijwaarden worden opgelegd, te betalen.

9.6 We Cross zal tot zich tot het uiterste verzetten als er data in beslag dreigt te worden genomen waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat deze over te dragen.

10. Privacy

10.1 Op de activiteiten van We Cross met betrekking tot de gegevens van de Opdrachtgever is de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000 van toepassing.

10.2 De Persoonlijke Gegevens van de Opdrachtgever zullen niet worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd of aan derden beschikbaar worden gesteld behalve:
(a) als hier een wettelijke verplichting toe bestaat;
(b) als dit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de werking van het Product (bijvoorbeeld de whois-gegevens van een domeinnaam of credit card gegevens bij een betalingsverwerker);
(c) indien nodig om de rechten van We Cross volgens de Overeenkomst uit te oefenen of om fraude of aanvallen tegen de We Cross infrastructuur te bestrijden.
(d) er in een overeenkomst met de opdrachtgever overeengekomen gegegvens te analyseren, bewerken, of anders sinds teverwerken of visualiseren.

10.3 Anonieme technische gegevens die verband houden met door de Opdrachtgever afgenomen Producten kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren.

10.4 Om haar dienstverlening te verbeteren kan We Cross cookies plaatsen als de Opdrachtgever of bezoeker van de website of web interfaces gebruik maakt. Deze cookies kunnen niet als code worden uitgevoerd.

10.5 Het is We Cross toegestaan de naam van de opdrachtgever te noemen als organisatie waarvoor We Cross haar diensten verricht.

10.6 Indien wettelijk mogelijk zal We Cross de Opdrachtgever op de hoogte stellen als er een mogelijke inbreuk op diens privacy is geconstateerd.
10.7 We Cross zal de Opdrachtgever op verzoek informeren over welke Persoonlijke Gegevens onder welke omstandigheden bewaard zullen worden.

11. Vertrouwelijke Informatie en Intellectueel Eigendom

11.1 Beide partijen komen overeen geen gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie van de ander of deze aan een derde partij bekend te maken, behalve met betrekking tot de verlening of gebruikmaking van de Producten, de uitoefening van de respectieve wettelijke rechten volgens de Overeenkomst of als dit door de wet wordt vereist.

11.2 Als een verzoek van een derde tot overdracht van Vertrouwelijke Informatie ontvangen wordt zal de andere partij zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden behalve als dit door de wet verboden is.

11.3 Elk van de partijen behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de respectieve handelsgeheimen, uitvindingen, copyrights en andere intellectuele eigendom. Intellectueel eigendom ontwikkeld door We Cross tijdens het uitvoeren van de diensten behoort toe aan We Cross tenzij We Cross Schriftelijk of Elektronisch op voorhand met de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat deze hier een belang in zal hebben.

10.4 We Cross verwerft geen eigendomsbelang in of rechten op de informatie die de Opdrachtgever over het We Cross bewerkt, transporteert of opslaat tenzij er Schriftelijk of Elektronisch op voorhand is overeengekomen dat dit het geval zal zijn.

12. Software
12.1 We Cross neemt geen verantwoordelijkheid voor het controleren van het correcte gebruik van software licenties op de Producten van de Opdrachtgever.

12.2 De Opdrachtgever verplicht zich de correcte gebruiksparameters door te geven van software licenties waar het gebruik van gemeld moet worden.

13. Opschorting van de dienstverlening

13.1 Het leveren van Producten kan zonder enige aansprakelijkheid of vermindering van te betalen bedragen worden opgeschort indien:

(a) de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, hier een herinnering voor gestuurd is en de bedragen ook binnen de in de herinnering aangegeven periode niet voldaan worden.
(b) We Cross hier door de Nederlandse wet door verplicht wordt.
(c) het systeem van de Opdrachtgever wordt aangevallen of gehackt en We Cross redelijkerwijs kan vermoeden dat door het opschorten van de dienstverlening de schade van de Opdrachtgever of die van anderen gelimiteerd kan worden.
(d) als de stabiliteit van de dienstverlening van We Cross aan andere klanten bedreigd wordt of als het relevante Product gebruikt wordt om de infrastructuur van We Cross zelf aan te vallen.
(e) als het Product significant meer verbruikt dan op basis van de volgens de Overeenkomst toebedeelde limieten verwacht kan worden en dit tot significante financiële schade van de Opdrachtgever of van We Cross zou kunnen leiden.

13.2 Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zal We Cross altijd proberen met de Opdrachtgever in contact te komen teneinde een tijdige waarschuwing te geven van een op handen zijnde opschorting.

14. Beëindiging zonder opzegging

14.1 We Cross kan de dienst zonder opzegging Schriftelijk of Elektronisch beëindigen indien:
(a) de persoon die de Overeenkomst heeft getekend niet het wettelijk recht of de bevoegdheid had om de Overeenkomst aan te gaan;
(b) de Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn voldoet en hier een herinnering voor gestuurd is en het verschuldigde bedrag ook binnen de in de herinnering aangegeven periode niet voldaan wordt;
(c) de Acceptable Use Policy meer dan eens wordt geschonden of het schenden van de Acceptable Use Policy niet ongedaan wordt gemaakt;
(d) de Opdrachtgever verzuimt verplichtingen in de Overeenkomt na te komen en dit verzuim niet binnen dertig dagen nadat We Cross dit meldt verholpen is.

14.2 De Opdrachtgever zal tot aan het moment van beëindiging verantwoordelijk zijn voor de betaling van het desbetreffende Product. Eventuele bedragen die betaald zijn voor perioden waarvoor als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst geen diensten worden afgenomen zullen door We Cross worden terugbetaald.

14.3 Elk van beide partijen mag de Overeenkomst beëindigen indien de andere partij niet in staat is haar schulden te betalen ofwel vrijwillig of gedwongen in liquidatie gaat ofwel tot een akkoord met zijn schuldeisers ofwel een curator, beheerder of bewindvoerder laat aanstellen ofwel om welke reden dan ook de bedrijfsvoering staakt ofwel soortgelijke handelingen verricht of ondergaat waardoor zij niet in staat is zijn schulden te betalen.

14.4 Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zal We Cross de Opdrachtgever altijd zo snel mogelijk Elektronisch of Schriftelijk berichten over een beëindiging zonder opzegging.

15 Termijnen en beëindiging met opzegging periodieke Diensten/Producten

15.1 De Opdrachtgever kan de een periodieke Overeenkomst Schriftelijk of Elektronisch opzeggen. Bij gebreke van specifieke condities geldt een opzegperiode van 1 maand voor verlenging van de nieuwe contracts periode.

15.2 Na beindiging van een contractperiode wordt deze met een zelfde periode verlengt.

15.3 We Cross kan de Overeenkomst Schriftelijk of Elektronisch opzeggen. Bij gebrek aan specifieke condities geldt een opzegperiode van 2 maanden.

15.4 Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding worden gehouden. Bij gebrek aan specifieke condities zal opzegging niet tot restitutie leiden van bedragen die reeds gefactureerd zijn. 15.4 Opzeggingen zullen altijd Schriftelijk of Elektronisch worden bevestigd. Deze bevestiging dient als bewijs van opzegging en dient door de Opdrachtgever bewaard te worden. Indien Opdrachtgever binnen 10 dagen geen bevestiging heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht contact met We Cross op te nemen om te informeren of de opzegging ontvangen is.

16. Overmacht

16.1 We Cross is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: bovenmatig ziekteverzuim, onvoorzienbare wettelijke of juridische situaties of rampen en verstoringen van een omvang of aard waarvoor in het algemeen in de sector geen voorzorgsmaatregelen worden genomen.

16.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door Schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

17. Domeinnamen

17.1 We Cross is een reseller van domeinnamen.

17.2 De diverse top level-domeinen worden door verschillende registrars beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen voorwaarden met betrekking tot het registreren, administreren, verhuizen, evenals hun eigen reglement in zake domeinnaamgeschillen. De voorwaarden van ieder top level domein zullen gelden voor elke relevante domeinnaam.

17.3 We Cross registreert domeinnamen op een first-come, first-served basis.

17.4 De Opdrachtgever zal gedeeltelijke registraties accepteren wanneer een of meerdere domeinen niet geregistreerd konden worden.

17.5 Met betrekking tot domeinnamen machtigt de Opdrachtgever We Cross tot het doen van rechtshandelingen in haar naam.

17.7 Boetes die We Cross opgelegd krijgt en die veroorzaakt zijn door het niet leveren door de Opdrachtgever van informatie en formulieren die met betrekking tot een bepaalde domeinnaamregistratie benodigd zijn zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever worden betaald.

18 Hosting

18.1 We Cross verbindt zich er niet toe een back-up van de Opdrachtgevers gegevens te maken, behalve als er expliciet in de Productbeschrijving is afgesproken dat We Cross verantwoordelijk is voor het maken van back-ups.

18.2 Een verandering van IP adres heeft geen significante negatieve invloed volgens de definitie in dit artikel 6.1

19. Acceptable Use Policy

19.1 De Opdrachtgever zal zich aan de Nederlandse wet houden.

19.2 De Opdrachtgever zal een zodanig gebruik maken van de diensten van We Cross dat daardoor de juiste werking van het netwerk van We Cross en de algemene internetinfrastructuur niet wordt belemmerd of gehinderd.

19.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de We Cross infrastructuur te gebruiken om spam berichten te verzenden. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan virussen of andersoortige vormen van kwaadwillige programma's in het We Cross netwerk of in de algemene internetinfrastructuur te introduceren. De Opdrachtgever zal niet pogen zich toegang tot enige omgeving of data te verschaffen zonder autorisatie. 19.4 De Opdrachtgever zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde derden het systeem niet binnen kunnen dringen.

19.5 Indien We Cross een onderzoek doet naar eventuele schendingen van de Overeenkomst of naar beveiligings- en performanceproblemen, zal de Opdrachtgever alle gevraagde medewerking verlenen. 19.6 De Opdrachtgever is verplicht alle situaties en activiteiten die tot beveiligings-, performance-, juridische of reputatierisico's voor We Cross en haar klanten zou leiden onmiddellijk te melden. Als deze informatie beschikbaar is voor het aangaan van de Overeenkomst, moet deze informatie voor het aangaan van de Overeenkomst worden gemeld.

19.7 We Cross heeft de beslissende stem in het bepalen of de Acceptable Use Policy is overtreden.

20. Kennisgevingen

20.1 De meeste berichten aan We Cross aangaande de Dienstverlening en Producten en het account van een Opdrachtgever kunnen Elektronisch worden doorgegeven. Schriftelijke kennisgevingen aangaande beëindiging van de Overeenkomst zonder opzegging, schadevergoeding of overige niet-standaard juridische aangelegenheden dient de Opdrachtgever per getekende brief per post, of fax te sturen naar het contactadres op de website ten aanzien van de Algemeen Directeur of per e-mail (met scan van de desbetreffende brief) aan info@wecross.nl.

21. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, de SLA of de Productbeschrijving

21.1 We Cross kan deze Algemene Voorwaarden, de SLA of de Productbeschrijving wijzigen. Nieuwe Algemene Voorwaarden, een nieuwe SLA of een nieuwe Productbeschrijving zullen Schriftelijk of Elektronisch worden medegedeeld.

21.2 Nieuwe Algemene Voorwaarden, SLA bepalingen of wijzigingen van een Productbeschrijving zullen voor nieuwe Producten onmiddellijk en voor bestaande Producten na dertig (30) dagen van kracht worden.

21.3 De Opdrachtgever kan binnen dertig (30) dagen Schriftelijk of Elektronisch bezwaar aantekenen tegen deze wijzigingen. In dit geval kan We Cross de wijziging met betrekking tot deze Opdrachtgever terugdraaien of de Overeenkomst beëindigen. Vanaf dat moment heeft de Opdrachtgever minimaal zestig (60) dagen de tijd om naar een andere aanbieder te verhuizen. Gedurende deze periode zullen de oude
Algemene Voorwaarden, SLA bepalingen of Productbeschrijving van toepassing blijven. Eventuele bedragen die betaald zijn voor perioden waarvoor als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst geen diensten worden afgenomen zullen door We Cross worden terugbetaald.

21.4 Veranderingen in de Algemene Voorwaarden die voor de Opdrachtgever zonder meer positief of zonder meer neutraal zijn zullen zonder dat de Opdrachtgever bezwaar kan maken effectief worden.

22. Slotbepalingen

22.1 Op deze Algemene Voorwaarden en elke aanvullende Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en We Cross is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Verandering in management of rechtsvorm heeft geen invloed op de Overeenkomst.

22.3 Geen van beide partijen mag de Overeenkomst overdragen zonder Schriftelijk of Elektronisch toestemming van de andere partij verkregen te hebben.

22.4 Indien één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet uitvoerbaar is en/of ongeldig blijkt te zijn, zal deze onuitvoerbare of ongeldige bepaling niet het geheel van deze Algemene Voorwaarden ontkrachten. Het niet-afdwingbare deel zal voor zover mogelijk worden aangepast om het alsnog afdwingbaar te maken, maar steeds Overeenkomstig de zakelijke en financiële doelstellingen van de partijen die aan de Overeenkomst ten grondslag liggen.

22.5 De bevoegde rechtbank in het geval van disputen is de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

22.6 De volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden zullen van kracht blijven na het verstrijken of beëindiging van de Overeenkomst: 1, 4.5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 en 21.

21.7 Met deze Algemene Voorwaarden komen alle voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.

Versie 1.1 1 Juni 2014 - ‘s-Hertogenbosch